Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce

Tychy, dnia 14.12.2020 r.

TOP Packaging Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach

ul. Katowicka 188,

43-100 Tychy

KRS: 0000413525

 

 

TOP-THIMM Opakowania

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

z siedzibą w Tychach

ul. Katowicka 188

43-100 Tychy

 

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki TOP Packaging Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, ul. Katowicka 188, 43-100 Tychy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413525, (Spółka) działając na podstawie art. 16 ust. 1. ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), wzywa po raz czwarty akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki w formie papierowej, w celu dematerializacji akcji.

Dokumenty akcji Spółki powinny zostać złożone w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Katowicka 188, 43-100 Tychy. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem, które zostanie wydane akcjonariuszowi.

Zarząd Spółki informuje, że przepisy ww. ustawy przewidują obowiązkową dematerializację akcji, która polega na zamianie formy akcji z dokumentu na zapis elektroniczny. W myśl art. 328 §1 k.s.h. w brzmieniu od 1 marca 2021 r. akcje nie mają formy dokumentu.

Z tego względu wszystkie akcje TOP Packaging S.A. zostaną zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy. Stosownie do art. 15 ust. 1. ww. ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Niniejsze wezwanie stanowi czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

 

 

 

____________________________                                                               ____________________________

Jeremiasz Zaleski                                                                                               Daniel Drozd

Członek Zarządu                                                                                                 Członek Zarządu

TOP Packaging S.A.                                                                                           TOP Packaging S.A.