Pomoc UE

United Packaging S.A. korzystała z pomocy unijnej przy realizacji następujących projektów inwestycyjnych:

Projekt nr 1 pn. ,,Opracowanie i wdrożenie nowych produktów z tektury falistej o podwyższonej hydro-rezystancji”,

realizowany w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B + R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Umowa Nr UDA-POIG.04.02.00-16-001/10-00 zawarta w dniu 23.09.2010r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przewidywała dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt nr 2 pn. ,,Wdrożenie technologii produkcji opakowań z tektury falistej o podwyższonej hydro-rezystancji typu American Box”,

realizowany w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Umowa nr POIG.04.03.00-00-323/11-00 z dnia 28.12.2011r. zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego  przewidywała dofinansowanie projektu również ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.