Wstęp

Istotnym aspektem funkcjonowania United Packaging S.A. jest realizacja polityk horyzontalnych Unii Europejskiej zgodnie z art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Głównym założeniem realizowanych przez Spółkę przedsięwzięć jest zniesienie barier w dostępie do zatrudnienia poprzez dostosowanie zakładu produkcyjnego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób wychowujących dzieci a także  wywarcie pozytywnego wpływu na ochronę środowiska naturalnego.

Środowisko społeczne

United Packaging S.A. mając świadomość wielu niedogodności utrudniających codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie osobom niepełnosprawnym oraz wychowującym dzieci postanowiła położyć nacisk na zniesienie barier w dostępie do ich zatrudnienia m.in. poprzez przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Spółka stosuje elastyczne i pro - pracownicze podejście w zatrudnieniu, poprzez korzystanie z różnych dostępnych form zatrudnienia, takich jak: niepełne wymiary etatu, umowy cywilno - prawne, stosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy, e - praca.

Ponadto w nowo wybudowanym zakładzie produkcyjnym wprowadzono wiele udogodnień takich, jak m.in.: toaleta przystosowana do potrzeb osób z upośledzeniem ruchowym, podjazdy do wózków inwalidzkich, winda. Dodatkowo wydzielone zostało specjalne pomieszczenie dla matki karmiącej wyposażone m.in. w przewijak, pozwalające na kontynuację zatrudnienia w okresie macierzyństwa, co z kolei korzystnie wpływa na godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym.

Środowisko naturalne

Budowa silnej fabryki nie może odbywać się kosztem środowiska naturalnego. Jesteśmy tego świadomi i od początku projektu ogromny nacisk kładziemy na wdrażanie proekologicznych rozwiązań technologicznych.

Pozytywny wpływ na środowisko naturalne osiągamy poprzez następujące działania:

Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii

Na terenie przedsiebiorstwa produkcyjnego zbudowana została farma solarna o powierzchni około 700 m2, na którą składa się 290 wysokowydajnych kolektorów płaskich VITOSOL 200  -F typu SV2 firmy Viessmann oraz zespół akumulacji ciepła, zespół rozdziału ciepła i zespół schładzania awaryjnego.

Łączny roczny uzysk ciepła przez farmę solarną wynikający z lokalnego nasłonecznienia i sprawności optycznej zainstalowanych kolektorów przekracza 690 MWh. Uwzględniając straty cieplne instalacji solarnej, mające znaczny wpływ na całkowitą efektywność pracy systemu można przyjąć, że Farma Solarna Skarbimierz pozwala zaoszczędzić rocznie około 43 tysiące m3 gazu. Łączna roczna redukcja emisji CO2 przekracza zatem 80 ton!

United Packaging S.A. wykorzystuje energię słoneczną do dogrzewania powierzchni produkcyjno-magazynowej i socjalno-biurowej, uzyskując bardzo wysoki współczynnik powierzchni absorbera do dogrzewanej powierzchni użytkowej (około 11 m2; przy zalecanych 10 – 20 m2).

Zmniejszenie materiałochłonności produkcji.

Zmniejszenie materiałochłonności produkcji poprzez ograniczenie strat surowca w procesie zadruku tektury falistej.
Dzięki zastosowaniu zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem możliwe jest  zmniejszenie strat o min. 20%, dzięki:
  - lepszej koordynacji procesu produkcyjnego pozwalającej optymalizować sekwencje drukowania,
  - lepszemu zarządzaniu biblioteką narzędziową,
  - lepszemu zarządzaniu magazynem oraz mieszalnią farb.

Ponadto zastosowanie w linii technologicznej do zadruku tektury falistej cyfrowego systemu kontroli jakości, pozwala na zmniejszenie wyjściowego poziomu strat o kolejne 30%. Możliwe jest to dzięki:
   - ustawieniu poszczególnych kolorów nadruku względem siebie i kontrolowaniu procesu w sposób automatyczny przez cyfrowy system kamer;
  - cyfrowej analizie uzyskanych danych (porównanie ustawienia kolorów na każdej formatce tektury) i ocenie względem założonych, przyjętych  parametrów tolerancji;
  - porównaniu wyników (dla każdego arkusza) pozwalających w sposób automatyczny na korygowanie ustawienia wszystkich segmentów drukujących niezależnie, dzięki wykorzystaniu indywidualnych napędów elektrycznych dla każdego segmentu drukującego (tzw. direct servo drive motors).

Zmniejszenie ilości zużycia wody myjącej

Dzięki  wyposażeniu linii drukującej w nowatorski system eco - drive możliwe jest wykorzystanie wody z ostatniego mycia do wstępnego płukania zespołów drukujących w następnym cyklu produkcyjnym.

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń resztkami farb

Rezultat dzięki inwestycji w budowę przyzakładowej, mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków